Η επαφή των παιδιών με το δικαστικό σύστημα στην Αλβανία

Η επαφή των παιδιών με το δικαστικό σύστημα στην Αλβανία αποκαλύπτει σημαντικές ελλέιψεις στα πρότυπα της  παροχής συμβουλών και της επαγγελματικής τους υπεράσπισης. Οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν προσδιορίζουν ως επείγουσα την εκπαίδευση και την εξιδίκευση των επαγγελματιών  της δικαιοσύνης που ασχολούνται με τα θέματα των ανηλίκων.