Áñãïëßäá - ÐõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå ôç íý÷ôá êáôÝóôñåøå ïëïó÷åñþò êçñïðïéåßï óôïí ºíá÷ï Áñãïëßäáò. ÐñïáíÜêñéóç ãéá ôá áßôéá ôçò ðõñêáãéÜò äéåíåñãåß ôï áíáêñéôéêü ôìÞìá ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ¶ñãïõò.(Eurokinissi)

Σελενίτσα: Εξερράγη φιάλη υγραερίου σε διαμέρισμα

Εξερράγη φιάλη υγραερίου σε διαμέρισμα στη Σελενίτσα. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής έκρηξης, τα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν, ενώ μία 42χρονη βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τιράνων.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter